GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZ

Isparta'da Hurda ve İkinci El Malzeme Alım-Satımları ile ilgili genel emir

Isparta'da Hurda ve İkinci El Malzeme Alım-Satımları ile ilgili genel emir
ISPARTA
G.Tarihi: 02.04.2021 13:38
0
Isparta Düğün Salonları
T.C. ISPARTA VALİLIĞİ
Sayı   : 2021/1

Konu : Emre Aykırı Davramş
(Hurda ve İkinci El Malzeme Alım-Satımları)

  GENEL EMİR
01/04/2021
   
Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; temel hak ve hürriyetlerini korumak Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındır. Devletimiz başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere görevli tüm kurumları vasıtasıyla toplumda huzur ve sükunu bozan her türlü suç ve suçluyla mücadele etmekte; vatandaşlartmızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri almaktadır.
Vatandaşlarımız için maddi ve manevi zararlara, kişilerin kendilerini güvende hissetmemesine ve suç kaygısının artmasına neden olarak genel asayişi olumsuz etkileyen hırsızlık, kolluk birimlerimizce alınan önlemler ve olayların aydınlatılmasında gösterilen gayretler sayesinde son dönemlerde azalma eğiliminde olsa da ülkemizde en sık karşılaşılan asay3ş olayları arasında yer almaktadır.
Hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında alım-satımı hırsızlığın neden olduğu maddi/manevi zararları artırmakta ve adli birimlerce olaylann aydınlatılmasını engelleyebilmektedir. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda bir suç olarak yer almakla birlikte çalıntı eşyaların çabuk el ve yer değiştirmesi, ikinci el piyasasında herhangi bir kayıt tutulmadan ve belge olmadan alış/satışının yapılabilmesi çalıntı eşyalara ulaşılmasını ve şüphelilerin tespitini zorlaştırmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 48 inci maddesine göre “... Devlet, özel teşebbüslerfn millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara xygutı yürümesini, güvenlik ve
kararlılı! !’ ’‹nde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alıF.”
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (ç) fıkrasında; “Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıİcarabilir ve bunları ilan ederler.”
5442 saytlı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin (c) fıkrasında; “İ/ sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişf dokunulmazll inin, tasarrufa müteaallik emriiyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.
Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta ahnan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 nci madde hükmü uygulanır. ”,
Anılan Kanunun 66 nci maddesinde; “İl genel kurulu veya idare kuralları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülkî amir tarafindan Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandlTlllF, ncak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”,
5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32 nci maddesinde; “ Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aylnrı hareket eden kişiye yüz Türk Lirusı idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. ” hükümleri bulunmaktadır.
Bu itibarla, hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenmesi, bir menfaat temini açısından cazip bir yol olarak görünmesinin önüne geçilmesi, hırsızlık olayları sonrası elde edilen eşyanın tespiti üzerine olayın aydınlatılması, şüphelilerin tespiti/yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla;
  • Hurda alım ve satımı üzerinden faaliyet gösteren hurda satan ve satın alan kişi/kişilerin kimlik ve adres bilgilerini, eşya miktar ve özelliklerini belirtir, Ek’teki İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi’nin tanzim edilmesi,
  • Elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen (Cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinası, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, akü, bakır malzeme vb.) eşyaları ikinci el olarak alım ve satım üzerine faaliyet gösteren işyerlerinde eşyayı satan ve satın alan kişi/kişilere ait kimlik ve adres bilgileri ile alışveriş işlemini gerçekleştirdiğl tarih bilgilerinin, eşya miktar ve özelliklerini belirtir Ek’teki İkinci El Malzeme Alım Satım Be1gesi’nin tanzim edilmesi veya eşya ile ilgili fatura alınması, kolluk kuvvetleri tarafından istenilmesi durumunda formun veya faturanın ibraz edilmesi,
  • Yukarıda belirtilen ikinci el eşyaların alım/satımı sırasında ilk fatura veya belgenin ibraz edilmesi,
  • Hurda ve ikinci el eşya atım satımlarının kayıt altına alınması, işletmeler tarafından envanter listesinin tutulması,
  • Hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan işyeri ve işletmelerin iç ve dış kısmına güvenlik kamera ve kayıt sisteminin kurulması,
  • Seyyar hurdacılık yapan şahlsların Mahalli İdareler veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gerekli belgeleri alması ve istenildiği durumlarda yetkililere ibraz etmesi,
  • 18 yaşından küçük kişilere, yanlarında vasileri bulunmadığı sürece eşya atımı ve satımı yapllmaması,
  • Tanzim edilen İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesinin 1 yıl süre ile saklanması, hususlarına riayet edecektir.
Başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtileri mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32'inci maddesinde öngörülen idari para ceza ulanacaktır.
Bu karar yayımı tarihinden itibaren yiirürlüğe girer. ilanen tebliğ olunur.
 
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU


 
2021-1-Say-l-Valilik-Karar-Tebli-ler-page-00012021-1-Say-l-Valilik-Karar-Tebli-ler-page-00022021-1-Say-l-Valilik-Karar-Tebli-ler-page-0003
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
isparta-mobilya-magazasiisparta konteynerısparta gül lokumunidua Ispartaısparta gelinliknidua instagramnidua instagramnidua whatsAppısparta cam balkonısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİISPARTA AKTAR ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR